top of page

כיצד להפחית את נקודת האיזון

בכל עסק קיימים משאבים שאינם מגיעים לכדי ניצול מלא. למעשה, לכל המשאבים שאינם נמצאים על צוואר הבקבוק יש כושר ייצור שאינו מנוצל במלואו.

יתר על כן, ניתן להוסיף ולקבוע כי בדרך כלל מרבית משאבי העסק, לא זו בלבד שאינם מנוצלים במלוא כושר הייצור שלהם, אלא שהם אף אינם מנוצלים ביעילות. משמעות הדבר היא שאת התוצרים שכל אחד מהם מייצר ניתן היה לייצר באופן יעיל יותר שהיה מצריך מהם השקעה פחותה מההשקעה בפועל.

הקשר בין רמת יעילות הפעלת המשאבים של העסק לבין גובה נקודת האיזון הוא קשר ישיר. ככל שמשאבי העסק יופעלו ביעילות גבוהה יותר, כך יידרשו פחות משאבים להשגת אותם יעדים. הפחתת כמות המשאבים תביא להפחתת ההוצאות ואלו יביאו להפחתת נקודת האיזון.

כאמור, נקודת האיזון היא ההכנסה שעל העסק "לייצר" מדי חודש כדי להתאזן עם הוצאותיו, כלומר סך ההכנסה שבו הרווח וההפסד מתאפסים. ראינו בפרק 6 כי נקודת האיזון מחושבת לפי נוסחה פשוטה הכוללת שני פרמטרים בלבד: שיעור הרווח הגולמי וסך ההוצאות הקבועות.

הדרכים המקובלות להפחתת נקודת האיזון

הפחתת נקודת האיזון יכולה להיעשות באמצעות הפחתת ההוצאות הקבועות או באמצעות הגדלת הרווח הגולמי. ניתן לצמצם את ההוצאות הקבועות בתהליך של התייעלות וּלהגדיל את שיעור הרווח הגולמי באמצעות העלאת מחירים או השגת מקורות זולים יותר לרכישת חומרי הגלם. שני אלו אפשריים בהחלט, ויש לשאוף לקיימם באופן תמידי, אלא שאין הם קלים ליישום.


השכרת משאבים

אולם קיימת גם אפשרות שלישית להפחתת נקודת האיזון, והיא השכרת משאבים פנויים.

בכל עסק יש מִגוון משאבים העומדים לרשותו וּמשמשים אותו: מנהלי העסק, עובדי המשרד, עובדי הייצור, שטח הייצור והאחסון, מכונות הייצור, שטחי פרסום, כסף מזומן בחשבונות הבנק וכולי. כאמור, מרבית משאביו של העסק מנוצלים בתפוקה חלקית, ורק מעט מהם נמצאים על "צוואר הבקבוק" וּמנוצלים במלוא הקיבולת.

בעובדה זו טמון אוצר נסתר. זיהוי המשאבים הבלתי מנוצלים והשכרתם, ייצרו הכנסה קבועה נוספת, שתביא להפחתת נקודת האיזון בסכום הגבוה ממנה ביחס הפוך לרווח הגולמי.

כך לדוגמה, אם לרשות העסק עומד מחסן גדול, המנוצל בחלקו, הוא יוכל להעמיד את החלק האחר להשכרה. עסק שבו פועלות מכונות ייצור יקרות בניצולת חלקית, יוכל להשכירן על בסיס שעה. אם לבעלי העסק התמחות ייחודית והם עסוקים חלקית בלבד, הרי שניתן יהיה להשתמש בידע שלהם לצורך השכרת שירותי ייעוץ לעסקים אחרים, שאינם עומדים בתחרות ישירה עִמם. חברה הנוהגת לשכור שטחי פרסום בתקציבים משמעותיים, תוכל להציע לחברה אחרת בעלת מוצרים משלימים להצטרף לפרסום, וכן הלאה.

כל אלו מאפשרים לייעל את ניצולת המשאבים העומדים לרשות העסק באמצעות השכרתם לגורמים אחרים, וּבכך מאפשרים להפחית את סך ההוצאה החודשית נטו, וּבאופן ישיר את נקודת האיזון.

Comments


bottom of page