top of page

חישוב הסכום הנדרש להקמה

אחת הסוגיות המהותיות שיש לברר רגע לפני שיוצאים לדרך היא מהו הסכום הנדרש להקמת העסק.

טעות נפוצה היא לחשוב שהסכום הנדרש להקמה הוא סיכום של עלויות ההשקעה בציוד, ברכב, בשיפוץ, בטכנולוגיה וכדומה. רכיב זה הוא רק אחד מארבעה רכיבים וּלעתים הוא מהווה דווקא את החלק הקטן יותר בסכום ההשקעה הכולל הנדרש.

ארבעת הרכיבים לקביעת הסכום הנדרש:

· הרכיב הראשון, כפי שכבר הוזכר, הוא סך ההשקעות המשמשות לצורך ההקמה וּלתחילת העבודה. כאן נכלול רכיבים כמו שיפוץ המבנה והתאמתו, רכישת ציוד ומכונות, עיצוב והכנת חומרים שיווקיים, הקמת אתר אינטרנט, רכישת ציוד משרדי, מחשוב וכדומה.

· הרכיב השני הוא סכום ההפסד הצפוי להצטבר החל ממועד פתיחת העסק ועד המועד שבו יגיע לנקודת האיזון. עסקים בתחילת דרכם מפסידים לרוב כסף משום שסך ההכנסות קטן מסך ההוצאות. הסכום שיידרש בגין רכיב זה תלוי בתקופה שייקח לעסק להגיע לאיזון, בקצב הצמיחה וּבגובה נקודת האיזון.

· הרכיב השלישי הוא ההון החוזר הנדרש לצורך פעילות העסק. גם כאשר יגיע העסק לאיזון, במרבית המקרים יהיה עליו לממן את מכירותיו כתוצאה מההפרש בתקופות האשראי של התקבולים ביחס לאשראי התשלומים. סכום ההון החוזר ניתן לחישוב, וחשוב שיחושב מראש עוד לפני הקמת העסק.

· הרכיב הרביעי מגלם למעשה את הרזרבה הפיננסית שיש לשריין למקרים שבהם התוצאות בפועל תהיינה טובות פחות ביחס לתכנון.

בעוד שהרכיב הראשון (סכום ההשקעות הראשוני) קל וּפשוט בדרך כלל להערכה, הרי ששני הרכיבים הבאים (צבירת ההפסד וּסכום ההון החוזר) מורכבים הרבה יותר וּתלויים במספר רב של הנחות יסוד, בהן עמידה בלוחות הזמנים עד ההגעה לאיזון, תחזית המכירות והתפתחותה על פני התקופה, רמת תעריפי המוצרים, אשראי לקוחות, אשראי ספקים ועוד. כל טעות בהנחות היסוד עלולה להביא לתוצאות שונות באופן מהותי מאלו שתוכננו.

לעניין הרכיב הרביעי לצורך קביעתו יש לבצע ניתוחי רגישות על הנחות היסוד ביחס למצבי טבע שונים. הפער בצורכי ההון שבין התכנית העסקית הבסיסית לבין התוצאות המתקבלות מניתוח שמרני (שייקח בין השאר וּכהנחת יסוד קצב התפתחות אטי יותר) – יהווה את הסכום הנדרש בגין רכיב זה.

סכִימה של ארבעת הרכיבים תספק את התשובה לשאלה: "מהו הסכום הנדרש להקמת העסק?"

הקמת עסק בטרם גויס הסכום הנדרש עלולה לגרום למחנק תזרימי וּבסבירות גבוהה היא תוביל לכישלון של המיזם, גם במקרים שבהם היו לעסק זכות קיום וסיכוי ממשי להצליח.

Comments


bottom of page