top of page

זהירות! העסק מצליח...

עסק מצליח, שמחזוריו ורווחיותו הולכים וגדלים בקצב חד, אמור להיות לכאורה בבחינת "בשורה טובה" לבעליו.

אז זהו, שלאו דווקא! עסקים הנמצאים בקצב צמיחה חד יכולים למצוא עצמם בסחרור וּלהגיע לידי קריסה.

הכיצד?

מרבית העסקים, קטנים כגדולים, החלו את דרכם כאשר יזם שאש המוטיבציה בעיניו, חלום בלבו, נחישות וניסיון ממקומות קודמים באמתחתו – החליט לעשות מעשה. אולי הוא אף סחף אִתו כמה לקוחות שאותם שירת בנאמנות בעבר.

קל לגדול בעסק קטן

תהליך ההקמה נראה מבטיח. בשלביו הראשונים יספק העסק שירותים לקשת מצומצמת של לקוחות שאותם יוכל להכיל בקלות. גם המשאבים שיידרשו לו לניהול העסק יהיו מועטים וּפשוטים לתפעול. שביעות הרצון של הלקוחות תביא לגידול טבעי בפעילות העסק. לקוחותיו ירחיבו את היקף הפעילות ולקוחות חדשים יצטרפו למעגל הלקוחות המרוצים. שמו ילך לפניו והמוניטין ילך ויגדל.

בהדרגה יגדל העסק ויתרחב, ואִתו מחזורי הפעילות והרווח. עובדים יתווספו. אמצעי ייצור וּכלי עבודה, כלי רכב וציוד תפעולי ייכנסו בהדרגה כדי לאפשר עמידה בביקוש הגדל. המעבר למקום מרוּוח ונוח יעמוד על הפרק, שהרי העסק גדל והמקום הנוכחי כבר צר מלהכיל.

וּבכן, דווקא במקום הזה, המבטיח לכאורה, טמונה הסכנה הגדולה!

ניהול של עסק גדול הוא סיפור אחר

בעוד שעסק קטן וּבו מספר מצומצם של עובדים מצריך ניהול מינימאלי והיזם יכול להשקיע את מרב מרצו וּזמנו לקידומו, הרי שניהול עסק גדול יותר מקפל בתוכו מחויבות ניהולית ויכולת שליטה וּבקרה גדולה בהרבה מול הגורמים שאִתם הוא מתנהל – לקוחות, ספקים, עובדים, רשויות וּבּנקים.

בנוסף לזה, הצורך באשראי לצורכי הון חוזר הולך וגדל בד בבד עם הגידול בנפח הפעילות.

בהדרגה מוצא עצמו המנהל טרוד בענייני מנהלה ואדמיניסטרציה, באין-סוף ניירת וּבכאב ראש מתמיד בנוגע למצב תזרים המזומנים. הוא מוצא עצמו עסוק יותר ויותר בכיבוי שרפות וּפחות בקידום עסקיו. לחץ התזרים מחייב אותו להגדיל את ההכנסות, אולם משאביו העמוסים לעייפה אינם מסוגלים לעמוד בקצב.

מכאן קצרה הדרך להידרדרות ברמת השירות וּברמת שביעות הרצון של הלקוחות. לקוחות מאוכזבים עוזבים לטובת מתחרים. ספקים חשים חוסר נוחות מבקשות חוזרות ונשנות מצד העסק להגדלת תנאי האשראי, וההיפך הגמור קורה – הם מבקשים לצמצם את האשראי והעסק מתחיל במסלול של צניחה אשר תסתיים, במקרים רבים, בהתרסקות.


מה ניתן לעשות?

הדרך למנוע מצב כזה היא להבין וּלהיערך מראש לגידול הצפוי בפעילות העסק, להכין תכנית מסודרת וּמתוקצבת הכוללת את ההשקעות שתידרשנה, העובדים הצפויים להיקלט וההון שיידרש לצורך כך.

רק לאחר גיבוש תכנית מלאה, יסודית וּמפורטת – יוכל בעל העסק להרשות לעצמו לצמוח.

עד אז ראוי להימנע מצמיחה בקצב הגדול מזה שהעסק מסוגל להכיל, וּבמקרים מסוימים אף לסרב להזדמנויות עסקיות חדשות המתדפקות על דלתו.

Comments


bottom of page